LUOTI- Luonnontuotealan tiedotushanke

Hankkeen toiminta-aika 15.10.2009 - 31.8.2013.

Hanke lisää maaseudun nuorten työ- ja ansaintamahdollisuuksia ja parantaa heidän uskoaan ja arvostustaan maaseutuun luonnontuotealan suunnassa. Nuorille ja heidän perheilleen suunnattu tiedotus parantaa maaseutuun liittyviä käsityksiä, asenteita ja suhtautumista sekä tietämystä. Lisäksi tiedotus edistää maaseudun toimialojen ja ihmisryhmien vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Ajantasainen tiedonvälitys luonnontuotealan innovaatioista, tuotekehityksestä ja menetelmistä edistää niiden kehittymistä maaseudun ansainta-, työ- ja yritystoiminnan mahdollisuuksiksi. Perheiden yhteisten tekemisen mahdollisuuksien lisääntyminen yhdessä uusien ansaintamahdollisuuksien kanssa ehkäisee syrjäytymistä.

Hanke välittää nuorille tietoa Lapin elinkeinoista ja maaseutuyrityksistä ja luo heille käsitystä kotiseudun tarjoamista työ- ja yrittämismahdollisuuksista. Se kehittää osallistujiensa ympäristötietoisuutta ja käsitystä luonnon kestävästä käytöstä. Hankkeen toimintamalli tukee maaseudun ja kaupungin välistä vuorovaikutusta ja lisää ymmärrystä syvän maaseudun merkityksestä. Hankkeessa otetaan huomioon 4H-järjestön valtakunnallinen ympäristöohjelma. Hanke keskittyy luonnontuotealan esittelyyn ja sen tiedotuksessa korostuvat alan rajapinnat esimerkiksi hoiva-alan ja ”kulutus- ja hyvinvointituotannon” sekä matkailun ja metsätalouden suuntiin. Hanke tukee kohderyhmän omaehtoista ja jatkuvaa itsensä kehittämistä sekä heidän valmiuttaan osallistua luonnontuotealan kehittämishankkeisiin. Hankkeen kokonaisvaikutus on Lapin maaseutualueiden elämänlaatua parantava.

Kaupallisiin tarkoituksiin marjoja keräävät ovat ikääntymässä. Lisäksi esimerkiksi kihokin poimijat ja keräysmäärät vähenevät samalla kun kihokkia tarvitaan raaka-aineeksi yhä enemmän. Esimerkiksi Oulun alueella kihokkia on kerätty noin 30 vuotta ja nyt keruu on ensimmäistä kertaa tilassa, jossa on panostettava vahvasti uusien kerääjien aktivoimiseen, jotta tilaukset saadaan hoidettua. Luonnontuotealan työvoima- ja yrittäjäkannan uudistuminen on alan elinehto. Kuitenkin kilpailu pätevistä työntekijöistä ja yrittäjistä muiden toimialojen kanssa on kova. Siten paikkansapitävä ja asiallisesti hoidettu ja nuoriin vetoava tiedottaminen alan eduista ja mahdollisuuksista on välttämätöntä. Asianmukaista tiedotusta ja toimintaa varmentaa osaltaan se, että hanke liittyy osaksi Lapin luonnontuotealan toimialaohjelmaa (klusteria).

 HANKKEEN KOHDERYHMÄT JA TAVOITTEET

 Hankkeen kohderyhmän muodostavat 7-24 -vuotiaat lapset ja nuoret, joita tavoitellaan erityisesti oppilaitosten eli peruskoulujen, lukioíden, toisen asteen ja korkeakoulujen kautta, mutta myös muiden kanavien kuten järjestöjen käyttäminen on mahdollista. Oppilaitoksissa kiinnitetään huomiota myös niiden henkilökunnalle kuten ammatinvalinnan- ja opinnonohjaajille suunnatun tiedotuksen tarpeeseen ja mahdollisuuteen. Kohderyhmää täsmennetään hankkeen alussa tehtävällä kohderyhmäanalyysilla esimerkiksi iän ja elämäntilanteen (opiskelupaikan/ ammatinvalinta ja niin edelleen) perusteella.

Laadulliset tavoitteet

Hanke tutustuttaa nuoria oppilaitosyhteistyönä Lapin luonnontuotealaan, sen raaka-aineisiin sekä niiden hankintaan ja jalostukseen, alan yrityksiin, lopputuotteisiin ja kauppaan. Se luo realistisen kuvan alan tulevaisuudesta ja mahdollisuuksista, välittää tietoa alasta ja edistää sen arvostusta ja kiinnostavuutta nuorten parissa. Lisäksi hanke vaikuttaa myönteisesti nuorten luonnontuotealaan liittyviin asenteisiin sekä alentaa heissä kynnystä osallistua alan toimintaan ja koulutukseen. Tiedotus perustuu nykyaikaisiin menetelmiin, joita nuoret itsekin suosivat, hyödyntäen esimerkiksi internetiä ja muuta mediaa kuten lyhyitä videoesityksiä.

Hanke kohentaa Lapin maaseudun nuorten tietoa mahdollisuuksista työllistyä/työllistää itsensä luonnontuotealan erilaisissa toiminnoissa tutkimuksesta ja tuotekehityksestä luonnontuotteiden keruuseen saakka. Nuorten elämänlaatu paranee heidän huomatessa uusia mahdollisuuksia pysytellä kotiseuduillaan.

 Nuorten aktivoituessa heidän syrjäytymisriskinsä pienenee ja Lapin luonnontuoteala saa käyttöönsä nuorta työvoimaa, yrittäjyyttä ja osaamista. Luonnontuoteala vetoaa erityisesti naisiin. Oppilaitosten, yritysten ja järjestöjen yhteistyöhön perustuva tiedotustoiminta edistää Lapin maaseudun ja luonnontuotealan yhteistyöverkostojen vahvistumista ja kehittymistä.

HYÖDYNSAAJAT JA YHTEISTYÖKUMPPANIT

Hanke on hyödyllinen Lapin maaseudulle, sen nuorille ja heidän perheilleen, luonnontuotealan yrityksille sekä alan järjestöille ja Lapin oppilaitoksille. Hanke edistää yrittäjien ja nuorten vuorovaikutusta ja mahdollistaa nuorten tutustumista yrittäjyyteen, yrityksiin ja eri ansaintamahdollisuuksiin. Nuorille voi hankkeessa tiedottaa TET (työelämään tutustuminen) -mahdollisuuksista ja ammatinvalinnan asioista. Samalla luonnontuotealalle ohjautuu työvoimaa ja kiinnostus alan yrittäjyyteen kasvaa. Hankkeen avulla oppilaitokset, nuorisojärjestöt ja luonnontuotealan järjestöt sekä yritykset voivat kehittää keskinäistä ja muuta yhteistyötään.

Hanke on osa Lapin Luonnontuote- ja elintarvikealojen toimialakehitysohjelmaa (2008 – 2013) ja vastaa osaltaan Lapin nuorten luonnontuotetoimialan tietoisuuden lisäämisestä. Hanke toimii yhteistyössä Luonnontuotealan verkostovalmennus Lapissa (LUOVA) -hankkeen ja muiden Lapin 4H-piirin hankkeiden kanssa. Toiminnat on hanketta suunniteltaessa soviteltu siten, ettei päällekkäisiä toimintoja muodostu.

HANKKEEN HALLINNOIJA

Lapin 4H-piiri ry

Hankkeen nettisivut